Ochrona danych

Jest nam bardzo miło z powodu Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Wedo. Korzystanie z serwisu Wedo jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak podmiot danych chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych, które obowiązują w Wedo. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma chciałaby poinformować o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych Wedo wdrożyło liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet zawsze może mieć luki w zabezpieczeniach, przez co nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe za pomocą alternatywnych środków, na przykład telefonicznie.

 1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych Wedo opiera się na terminach stosowanych przez Parlament Europejski i Radę przy przyjmowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia dla opinii publicznej, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy zawczasu wyjaśnić stosowane pojęcia.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • (a) dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą“). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • (b) osoba zainteresowana

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • (d) ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

Profilowanie to jakakolwiek forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • (g) administrator danych lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

 • (h) Procesory

Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Za odbiorców nie uznaje się jednak organów, które mogą otrzymać dane osobowe w kontekście szczególnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego.

 • j) Trzeci

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.

 • k) Zgoda

Zgoda oznacza dowolne, konkretne i świadome wskazanie woli podmiotu danych w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, za pomocą którego podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

 1. Nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Wedo

Na stoku, 15

84564 Oberbergkirchen

Niemcy

Tel.: 015127029932

E-mail: markus.dirmhirn@wedo-diy.de

Strona internetowa: www.wedo-diy.de

 1. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora jest:

Dr. Markus Dirmhirn

Wedo

Na stoku, 15

84564 Oberbergkirchen

Niemcy

Tel.: 015127029932

E-mail: markus.dirmhirn@wedo-diy.de

Strona internetowa: www.wedo-diy.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych z wszelkimi pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

 1. Cookies

Serwis Wedo wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies Wedo może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookies.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 1. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Wedo gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub system automatyczny wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Mogą być zbierane następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zażegnania niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Wedo nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej wymagane w celu (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej, jak również reklamy dla tychże, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, jak również (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego Wedo analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony w celach statystycznych, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. O tym, które dane osobowe są przekazywane do administratora w tym procesie, decyduje odpowiednia maska wejściowa użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są zbierane i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i dla jego własnych celów. Administrator może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, np. firmie kurierskiej, która również będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do wewnętrznego użytku przypisanego administratorowi.

W przypadku rejestracji na stronie internetowej administratora zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych, data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane z założeniem, że tylko w ten sposób możemy zapobiec nadużywaniu naszych usług i w razie potrzeby umożliwić nam wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne dla ochrony administratora. Z zasady dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie służy ściganiu przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy administratorowi do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmodyfikować dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora.

Administrator w każdej chwili, na żądanie, udziela każdemu podmiotowi danych informacji o tym, jakie dane osobowe na jego temat są przechowywane. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie stoi to w sprzeczności z jakimkolwiek prawnym obowiązkiem zachowania danych. Cały personel administratora jest dostępny dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

 1. Zapisy do naszego newslettera

Na stronie internetowej Wedo użytkownicy mają możliwość zapisania się do naszego firmowego newslettera. O tym, jakie dane osobowe są przekazywane administratorowi podczas zamawiania newslettera, decyduje zastosowana w tym celu maska wprowadzania danych.

Wedo w regularnych odstępach czasu informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą newslettera o ofertach firmy. Zasadniczo newsletter naszej firmy może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się na wysyłkę newslettera. Ze względów prawnych na adres e-mail wprowadzony po raz pierwszy przez osobę, której dane dotyczą, wysyłana jest wiadomość potwierdzająca wysyłkę newslettera z zastosowaniem procedury double opt-in. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba, której dane dotyczą, zezwolił na otrzymywanie newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą w momencie rejestracji, przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później wyśledzić (ewentualne) nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego służy jako zabezpieczenie prawne dla administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogliby być informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania usługi newslettera lub związanej z nią rejestracji, co mogłoby mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmiany okoliczności technicznych. Żadne dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może być w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam w celu wysyłki newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowania go o tym w inny sposób.

 1. Śledzenie biuletynu

Newsletter Wedo zawiera tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie plików dziennika i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Wedo może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez podmiot danych oraz jakie linki zawarte w wiadomości e-mail zostały wywołane przez podmiot danych.

Takie dane osobowe zebrane za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera i lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są uprawnione w każdej chwili do odwołania odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody w tym zakresie za pośrednictwem procedury double opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Wedo automatycznie interpretuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako odstąpienie od umowy.

 1. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Na podstawie przepisów ustawowych strona internetowa Wedo zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli podmiot danych kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

 1. Funkcja komentarzy w blogu na stronie internetowej

Wedo zapewnia użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wypowiedzi na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to portal na stronie internetowej, zwykle ogólnodostępny, gdzie jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może zamieszczać artykuły lub spisywać myśli w tzw. blogpostach. Blogposty mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli podmiot danych zostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez podmiot danych, przechowywane i publikowane są również szczegóły dotyczące czasu wprowadzenia komentarza oraz nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez podmiot danych. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych. Takie przechowywanie adresu IP ma miejsce ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba narusza prawa osób trzecich poprzez zamieszczenie komentarza lub zamieszcza treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora, aby w razie potrzeby mógł się usprawiedliwić w przypadku naruszenia przepisów. Nie dojdzie do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli określają to dyrektywy i rozporządzenia europejskie lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, odpowiada za przetwarzanie, została podana.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie lub inny odpowiedzialny ustawodawca, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane
 • a) Prawo do potwierdzenia

Każda zainteresowana osoba ma prawo przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń do zażądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
  • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • istnieniu prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących lub uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • c) Prawo do sprostowania

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile ma zastosowanie jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest niezbędny:

  • Dane osobowe były zbierane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 (2). 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 par. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 21 par. 1 DS-GVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 DS-GVO. 2 DS-GVO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 ust. 1 DS-GVO zebrane.

Jeżeli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce, aby dane osobowe przechowywane w Wedo zostały usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Wedo zorganizuje natychmiastową realizację żądania usunięcia.

Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Wedo i jeśli nasza firma jest odpowiedzialna zgodnie z Art. 17 ust. 1 DS-GVO do usunięcia danych osobowych, Wedo wdraża rozsądne środki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszelkich linków do danych osobowych lub ich kopii lub replikacji, chyba że przetwarzanie jest niezbędne. Pracownik Wedo zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. Art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Wedo, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Wedo zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały udostępnione osobie odpowiedzialnej przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym -czytelny format. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 par. 2 lit. a DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust. 1 GDPR prawo do uzyskania bezpośredniego przeniesienia danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeśli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Wedo.

 • g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na Art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Wedo nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych .

Jeżeli Wedo przetwarza dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego wobec Wedo, Wedo nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w Wedo do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 DS-GVO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem Wedo lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące jej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to ustanawia odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Wedo wdroży odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania udziału osoby, której dane dotyczą, ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli dana osoba chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 1. Polityka prywatności dotycząca wykorzystania i stosowania Google AdSense

Administrator zintegrował na tej stronie Google AdSense. Google AdSense to usługa internetowa, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach internetowych osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który dobiera reklamy wyświetlane w witrynach innych podmiotów do treści danej witryny innego podmiotu. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów w oparciu o zainteresowania, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Firmą operacyjną komponentu Google AdSense jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem komponentu Google AdSense jest zintegrowanie reklam na naszej stronie internetowej. Google-AdSense ustawia plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Alphabet Inc. umożliwia analizę korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowano komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google AdSense do przekazywania danych do Alphabet Inc. w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. do przekazania. W ramach tej procedury technicznej Alphabet Inc. Znajomość danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, będących w posiadaniu Alphabet Inc. m.in. w celu śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwienia rozliczeń prowizyjnych.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo, umowa podpisana przez Alphabet Inc. Ustawione już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.

Google AdSense wykorzystuje również tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia zapisu pliku dziennika i analizy pliku dziennika, dzięki czemu można przeprowadzić ocenę statystyczną. Wbudowany piksel śledzący umożliwia firmie Alphabet Inc. rozpoznać, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez podmiot danych oraz na jakie linki kliknął podmiot danych. Piksele śledzące służą między innymi do oceny przepływu osób odwiedzających daną stronę internetową.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do pobierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. przekazany do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może ujawnić te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej osobom trzecim.

Google-AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

 1. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy stron internetowych. Analiza internetowa to zbieranie, zestawianie i ocena danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej zbiera między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. referrery), na jakie podstrony strony internetowej wchodzono lub jak często i jak długo oglądano daną podstronę. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Firmą operacyjną komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Administrator wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp“ do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google będzie wykorzystywać zebrane dane i informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej.

Google Analytics ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wchodzi na jedną z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wyzwalana przez odpowiedni komponent Google Analytics, aby przekazać dane do Google w celu przeprowadzenia analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia kalkulacji prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto już ustawiony przez Google Analytics plik cookie można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub reaktywowanie dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśniony bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania YouTube

Administrator ma na tej stronie zintegrowane elementy YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube pozwala na publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego dostępne są kompletne programy filmowe i telewizyjne, ale także teledyski, zwiastuny czy filmy wykonane przez samych użytkowników.

Operatorem YouTube jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wchodzi na jedną z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent YouTube (film wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent YouTube o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w YouTube, YouTube rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona zawierająca film YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w YouTube w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na film YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

 1. Metoda płatności: Polityka prywatności dotycząca Klarna jako metody płatności

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty firmy Klarna. Klarna to dostawca usług płatniczych online, który umożliwia zakup na konto lub elastyczną płatność ratalną. Klarna oferuje również inne usługi, takie jak ochrona kupującego czy sprawdzenie tożsamości i kredytu.

Spółką operacyjną Klarna jest Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze „zakup na konto“ lub „zakup na raty“ jako opcję płatności podczas procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przekazane do Klarna. Wybierając jedną z tych opcji płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetworzenia faktury lub zakupu ratalnego lub do sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej.

Dane osobowe przekazywane do Klarna to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz inne dane niezbędne do realizacji faktury lub zakupu ratalnego. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do realizacji umowy kupna. W szczególności może dojść do wzajemnej wymiany informacji o płatnościach, takich jak dane bankowe, numer karty, data ważności i kod CVC, liczba pozycji, numer pozycji, dane o towarach i usługach, ceny i obciążenia podatkowe, szczegóły dotyczące wcześniejszych zachowań zakupowych lub inne informacje o sytuacji finansowej podmiotu danych.

Przekazywanie danych służy w szczególności do weryfikacji tożsamości, administrowania płatnościami i zapobiegania oszustwom. Administrator przekaże dane osobowe do Klarna w szczególności, jeśli będzie istniał uzasadniony interes przekazania. Dane osobowe wymieniane pomiędzy Klarna a administratorem będą przekazywane przez Klarna do biur informacji kredytowej. Celem tego przekazu jest sprawdzenie Twojej tożsamości i zdolności kredytowej.

Klarna ujawnia również dane osobowe spółkom powiązanym (Grupa Klarna) oraz dostawcom usług lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu.

W celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego Klarna gromadzi i wykorzystuje dane i informacje o dotychczasowych zachowaniach płatniczych danej osoby, jak również wartości prawdopodobieństwa jej zachowania w przyszłości (tzw. scoring). Punktacja obliczana jest na podstawie uznanych naukowo procedur matematyczno-statystycznych.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wobec firmy Klarna. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązująca polityka prywatności firmy Klarna znajduje się pod adresem https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

 1. Metoda płatności: Polityka prywatności dotycząca PayPal jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty PayPal na tej stronie. PayPal to dostawca usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi lub firmowymi. PayPal oferuje również opcję przetwarzania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal działa również jako powiernik i oferuje usługi ochrony kupującego.

Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.

Jeśli dana osoba wybierze „PayPal” jako opcję płatności w naszym sklepie internetowym podczas procesu składania zamówienia, dane tej osoby zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do przetwarzania płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do realizacji umowy kupna.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe do PayPal, w szczególności jeśli istnieje uzasadniony interes w transmisji. Dane osobowe wymieniane między PayPal a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez PayPal do agencji kredytowych. Celem tego przekazu jest sprawdzenie Twojej tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym, dostawcom usług lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu firmy.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Metoda płatności: Polityka prywatności dla Sofortüberweisung jako metody płatności

Administrator posiada na tej stronie zintegrowane komponenty Sofortüberweisung. Sofortüberweisung to usługa płatnicza, która umożliwia bezgotówkową płatność za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung to procedura techniczna, dzięki której sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Dzięki temu sprzedawca może dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Operatorem Sofortüberweisung jest Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze „Sofortüberweisung“ jako opcję płatności podczas procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przekazane do Sofortüberweisung. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

W przypadku transakcji zakupu za pośrednictwem Sofortüberweisung, kupujący przekazuje PIN i TAN do Sofort GmbH. Sofortüberweisung przeprowadza następnie przelew do sprzedawcy internetowego po technicznej kontroli stanu konta i pobraniu dalszych danych w celu sprawdzenia pokrycia konta. Następnie sprzedawca internetowy jest automatycznie powiadamiany o wykonaniu transakcji finansowej.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże również inne dane osobowe do Sofortüberweisung, jeśli istnieje uzasadniony interes przekazania. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a administratorem danych mogą być przekazywane przez Sofortüberweisung agencjom informacji kredytowej. Celem tego przekazu jest sprawdzenie Twojej tożsamości i zdolności kredytowej.

Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym i usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu.

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wobec Sofortüberweisung. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w Sofortüberweisung można znaleźć na stronie https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b GDPR. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie i w związku z tym jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym zakresie stanął na stanowisku, że można przyjąć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie drugie GDPR).

 1. Uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już wymagane do realizacji lub zainicjowania umowy.

 1. Wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania danych

Wyjaśniamy Ci, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przepisami prawa (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). W celu zawarcia umowy czasami może być konieczne przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa nie mogłaby zostać zawarta z daną osobą. Zanim osoba zainteresowana przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje niepodania danych osobowych.

 1. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Consent Management Platform von Real Cookie Banner